Heeft u hulp nodig bij de bodemregels in uw omgevingsplan?

Maak dan gebruik van onze vouchers en doe mee in het ontwikkelcentrum!

De bodem speelt een belangrijke rol in de fysieke leefomgeving. We staan erop en maken er gebruik van. De bodem voorziet ons van onze primaire levensbehoeften, zoals voedsel, wonen, energie, water, leefbaarheid. Daarnaast biedt het ruimte voor gebouwen, infrastructuur, bodemenergiesystemen, afvalcontainers, waterberging en meer. Als de Omgevingswet in werking treedt, draagt de gemeente expliciet zorg voor de bodem en ondergrond. Ze kan hierover regels opstellen in het Omgevingsplan. Het programma Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeentes en uitvoeringsinstanties bij het ontwikkelen van hun omgevingsplan als het om de bodem gaat. Maar het programma doet meer! Het biedt nu ook concrete hulp bij uw praktijk!

Ons aanbod

De eerste ronde van onze praktijkondersteuning gaat voor de zomer van start. Daarin bieden we u niet alleen concrete ondersteuning, maar halen we ook op welke behoefte er is voor de tweede ronde. Deze start na de zomer. Door nu al te beginnen, kunnen we dus behalve het bieden van de nodige ondersteuning, ook zelf leren hoe we de tweede ronde nog beter kunnen inspelen op uw dagelijkse praktijk. Het mes snijdt aan twee kanten.

Voor wie is het aanbod bedoeld?

Iedere gemeente krijgt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Daarna heeft een gemeente 8 jaar de tijd om te bouwen aan het nieuwe deel van het omgevingsplan. Het aanbod is bedoeld voor gemeenten die:

 1. Dit jaar of volgend jaar aan de slag gaan met bodemthema’s in de instrumenten van de Omgevingswet, specifiek het omgevingsplan.
 2. Kennisgenomen hebben van de producten van Bodembeheer van de Toekomst. Op de website is een overzicht te vinden.
 3. Daarbij een inhoudelijke hulp van de makers van deze bouwstenen goed kunnen gebruiken.

Voorbeelden

Situatie 1: U werkt aan bodem in het Omgevingsplan of bent dat van plan. U wilt meer uitleg over hoe de verschillende soorten bodemgebruik, zoals grondwater, kabels, bodemenergie en ondergrondse ruimtes zich in het omgevingsplan tot elkaar verhouden. .

Situatie 2: U wilt gerichte ondersteuning bij een specifiek thema binnen uw omgevingsplan, zoals de installatie van bodemenergiesystemen, het graven in verontreinigde grond of het omzetten van uw Nota bodembeheer.

Situatie 3: U wilt graag even één op één contact met een van de inhoudelijke experts over net dat ene lastige onderwerp in uw omgevingsplan.

Gebruik van de voucher

Iedere gemeente kan gebruik maken van één voucher, die staat voor ongeveer een halve dag inzet vanuit het programma Bodembeheer van de Toekomst. Alle aanmeldingen die voor 10 mei 2021 worden ingediend, inclusief de al eerder gestelde praktijkvragen die het programma heeft ontvangen, zullen voor 1 juni bericht krijgen of ze al mee kunnen in de eerste ronde. Dat hangt af van het aantal verzoeken en of de bouwsteen in kwestie al zo ver zijn dat er kan worden geïmplementeerd.

Voorwaarden

Aan dit aanbod kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere gemeente kan één voucher (of een deel daarvan) inzetten, zo lang de voorraad strekt. Bij overvraging zal door het programma een keuze worden gemaakt welke aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • Voldoet de aanvrager aan de doelgroep (zie ‘Voor wie is het aanbod bedoeld?’)?
 • Wat is de motivatie van de gemeente voor inzet van de voucher?
 • Op welke wijze is de aanvraag gericht op de producten van het programma?
 • Kunnen de werkzaamheden als voorbeeld dienen voor andere gemeenten of regio’s?
 • Op welke wijze is de ondersteuning verankerd in de organisatie van de gemeente of de regio?
 • Is er samenwerking met andere gemeenten en omgevingsdienst in dezelfde regio?

Om de praktijkondersteuning werkbaar te houden zijn er enkele voorwaarden:

 • De combinatie van vouchers en samenwerking van gemeenten juichen we toe. Een omgevingsdienst of een andere overheid kan meedoen met de aanvraag van de gemeente. We zullen wel een maximum aanhouden van vouchers te besteden in eenzelfde regio.
 • Een gemeente kan met meerdere medewerkers deelnemen en medewerkers van andere organisaties (publiek, privaat) uitnodigen.
 • Door uw deelname aan de praktijkondersteuning wordt u automatisch lid van het ontwikkelcentrum dat de producten van het programma beheert en actualiseert. Als lid wordt u regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten, kunt u ervaringen met andere overheden en regio’s uitwisselen en wordt gevraagd om uw mening te geven over de producten.

Het programma Bodembeheer van de Toekomst stelt alles in het werk om gemeenten goed op weg te helpen. Het programma of de personen die voor het programma werken, zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de werkzaamheden of het gebruik van de informatie op de website.

De aanvraagtermijn sluit op 10-5 Wees er op tijd bij!
Tot 10 mei 2021 kunt u een aanvraag voor een voucher indienen door het formulier op de website in te vullen. Voor 1 juni 2021 laten we u weten wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie
Werkt u aan een onderwerp dat interessant kan zijn voor dit programma, en voor andere gemeenten en omgevingsdiensten? Neem daarover gerust contact op met Raymond Sonneveldt of Gerd de Kruif.

raymond_sonneveldt

Raymond Sonneveldt

Implementatie producten Bodembeheer van de Toekomst

06 528 57 485
r.sonneveldt@omwb.nl

“Als medewerker van een omgevingsdienst ken ik de praktijk. Ik wil andere overheden graag gericht helpen bij het implementeren van de producten van dit programma. Bel me en we spreken uw vragen door.”

gerd_de_kruif

Gerd de Kruif

Programmamanager Bodembeheer van de Toekomst

06 288 87 616
gerddekruif@gmail.com

“Ik vind het belangrijk dat we als programma ook de praktijk concreet ondersteunen. Daar willen we op deze manier invulling aan geven. We hebben elkaar ook hard nodig om samen de scherpte te krijgen. In dit programma werken overheden en adviseurs samen, dat versterkt de producten enorm.”

Stel je vraag en maak kans op kennis op maat

Vul onderstaand formulier in voor 10 mei 2021 en u ontvangt voor 1 juni 2021 van ons bericht of en hoe uw vraag wordt beantwoord.

Ontmoet enkele experts

nicole_hardon

Nicole Hardon

Adviseur Bodem+

Nicole heeft een brede inhoudelijke kennis op het gebied van de systematiek van de Omgevingswet en de rol van bodem en grondwater daarin. Nu ligt de nadruk van haar werk op de invoering en de implementatie van die Omgevingswet bij decentrale overheden. Het programma Bodembeheer van de Toekomst maakt daar onderdeel van uit. Nicole levert vanuit Bodem+ haar bijdrage bij de bouwstenen bodemenergie, klimaatadaptatie en grondwater.

rene_bezuynen

Rene Bezuyen

Senior Adviseur Ruimtelijke Omgeving en informatievoorziening

Vanuit zijn interesse en inhoudelijke expertise op het gebied van geo-data en innovatie is René, thans werkzaam bij inVra Plus, betrokken bij de bouwsteen Toepasbare Regels. Hij brengt vanuit de ingenieurswereld de nodige praktijkervaring mee op gebied van de ruimtelijke omgeving. De vertaling van de juridische en toepasbare regels naar vragenbomen is alvast een stap. Daarbij zoeken naar informatieproducten die antwoord geven op de vraag en dan het liefst met behulp van intelligente kaartbevragingen is zijn voornaamste doel. Slimmer omgaan met bestaande data. Efficiëntie en lastenverlichting voor initiatiefnemer en behandelaar.

marcel_cassee

Marcel Cassee

Adviseur Bodem+

Marcel heeft het ministerie van I&W ondersteund bij het maken van het Aanvullingsbesluit bodem en brengt zijn kennis daarvan in bij de bouwsteen Aanvullingsbesluit. In zijn werk bij Rijkswaterstaat Bodem+ is hij veel met bodem en de Omgevingswet bezig, bijvoorbeeld bij het geven van presentaties en vraagbeantwoording via het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Vanuit zijn rol weet Marcel ook goed de verbinding te leggen met overige ontwikkelingen in het bodemveld.