Pilots

Een belangrijk onderdeel van het programma Ondergrond InZicht zijn pilotprojecten. Een pilotproject is een manier om het ontwikkelde en/of bestaande instrumentarium in de praktijk toe te passen en te toetsen. Met de methode Doen-Leren-Opschalen zorgen we dat de kennis en ervaringen uit geleerde lessen en voorbeelden gedeeld kunnen worden met andere gebruikers en geïnteresseerden. Binnen Ondergrond InZicht zijn twee pilotprojecten gestart, namelijk in Enschede en Zwolle.

De onderwerpen voor de pilots

We focussen de pilots op twee onderwerpen. Dit zijn vraagstukken rondom de energietransitie en vraagstukken rondom het (klimaatadaptief) (her)ontwikkelen van steden. Uit gesprekken met de deelnemers kwam naar voren dat dit actuele en urgente thema’s zijn. Om focus en richting te geven aan de pilotprojecten, zijn dit de twee categorieën geworden waarbinnen we pilotprojecten willen uitvoeren. Het zijn beide veelvoorkomende ontwikkelingen, ze spelen overal. Daarmee zijn de pilotprojecten ook toepasbaar, bruikbaar en/of relevant voor veel andere gebruikers. Zo zijn de geleerde lessen en/of voorbeelden uit de pilots goed opschaalbaar.

Het mooie van deze twee onderwerpen is dat ze verschillen qua schaalniveau en instrumentarium. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende tools en methodieken in te zetten, wat weer meer diversiteit aan voorbeelden oplevert.

Het idee is dat er onder deze twee pilotprojecten meerdere casussen worden uitgevoerd. Een aantal karakteristieken van de pilotprojecten en de structuur met pilotprojecten/casussen is in onderstaand schema gevisualiseerd.

Pilot gemeente Enschede – aanpakken wateroverlast

De gemeente Enschede voert samen met Ondergrond InZicht een pilot uit naar het verbeteren van hun ondergrondvisualisatie. Het doel is om inzicht te creëren in de mogelijkheden om water te infiltreren (opnemen) in de bodem en daarmee op de juiste locaties wateroverlast aan te pakken. In brainstormsessies wordt de kennisvraag en databehoefte verduidelijkt. Vervolgens wordt de juiste visualisatie tool of instrument gekozen. Hiervoor dient de toolbox van Ondergrond InZicht als een goede basis. Momenteel wordt gewerkt aan de visualisatie. De uitkomsten van de pilot worden besproken in de vierde en laatste Community of Practice.

Pilot gemeente Zwolle – sponswerking van de bodem

In samenwerking met de provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Toekomst Sterk voert Ondergrond InZicht een pilot uit voor het verbeteren van hun ondergrondvisualisatie. De gemeente Zwolle wil de bodem beter benutten voor klimaatadaptatie en circulariteit. Zij zien de ondergrond als derde rivier voor het afvoeren van het teveel aan water. Momenteel verkennen zij de mogelijkheden voor verschillende tools en instrumenten.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan het programma Ondergrond InZicht en op de hoogte blijven over de pilots? Mail dan ondergrondinzicht@deltares.nl of neem contact op met Otto Levelt.

Updates pilots

Tijdens de Community of Practice bijeenkomsten vertellen de casushouders over de geleerde lessen tijdens de pilots.

PowerPoint Ondergrond InZicht pilot Enschede update september CoP

Criteria voor een pilotproject

Het programma stelt een aantal criteria voor een casus:

 1. De casus gaat over het visualiseren van de ondergrond. Dit kan betrekking hebben op een eindbeeld (visualisatie), maar kan ook betrekking hebben op het proces om te komen tot een visualisatie;
 2. Andere gebruikers kunnen de uitgewerkte voorbeelden uit de casus zelf toepassen en/of opschalen;
 3. De casus is op enige wijze vernieuwend zijn en daarmee een inspiratie/voorbeeldfunctie vervullen voor andere gebruikers;
 4. De casus heeft betrekking op één van de pilotthema’s, ofwel energietransitie ofwel (her)ontwikkeling straat/wijk (zie ook bovenstaand schema);
 5. De casus draagt bij voorkeur bij aan samenwerking tussen verschillende disciplines/afdelingen/partijen binnen een gemeente/provincie/regio;
 6. De casus kan op korte termijn opgepakt worden. Bij voorkeur heeft de casus een concrete lopende/geplande ontwikkeling. Het heeft de sterke voorkeur om voor/in de zomer van 2021 de casus op te starten;
 7. Er is sprake van co-financiering vanuit de casushouder(s).

Type pilots programma Ondergrond InZicht

Type pilots programma Ondergrond InZicht

Wat bieden wij?

De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de casus. Over het algemeen is de ondersteuning als volgt:

 • Wij bieden procesbegeleiding en advies;
 • Wij denken mee in het concretiseren van het projectdoel en de aanpak van de casus (opstellen plan van aanpak);
 • Wij werken mee aan het vergaren van data die nodig is voor de visualisatie (ontwerpsprint data verzamelen);
 • Wij passen (een combinatie van) bestaande tools toe om de ondergrond vraaggestuurd te visualiseren (ontwerpsprint visualisatie) en helpen bij het interpreteren van de verzamelde/beschikbare informatie.

Wat verwachten wij van u?

Om gebruik te kunnen maken van het standaardproces verwachten wij van een casushouder:

 • Actieve inbreng bij het formuleren van de onderzoeksvraag en het plan van aanpak;
 • Actieve deelname aan de “ontwerpsprintjes”;
 • Beschikbaar stellen van bij de casushouder beschikbare data en informatie;
 • Een co-financiering van de casushouder. We gaan globaal uit van een 50% verdeling van de kosten tussen casushouder en het programma Ondergrond InZicht. We schatten in dat dit per casushouder een investering vraagt van circa 5.000-15.000 euro exclusief BTW;
 • Indien meer ondersteuning en/of meer ontwerpsprintjes gewenst zijn, kan extra geld ingelegd worden.