Samenwerkingen

Het programma Ondergrond InZicht heeft als doel om het gebruik van ondergrondvisualisaties te bevorderen, om zo de ondergrond beter mee te nemen in allerlei ruimtelijke trajecten en ontwikkelingen. Dit doen we door zo veel mogelijk samen te werken. Het is niet de bedoeling om een nieuwe tool of visualisatie te maken. Het programma wil inzichtelijk te maken welke tools of visualisaties er al zijn en hoe deze aansluiten op de behoefte van de gebruiker. Binnen het project werken wij daarom samen in een Community of Practice met gebruikers en aanbieders van ondergrondvisualisaties.

Voorgaande projecten

Buiten het programma zoeken wij de verbinding met andere initiatieven die bezig zijn met (ondergrondse) dataverzameling, data ontsluiting, instrumenten en tools. Allereerst is er een verbinding met voorgaande initiatieven die leidden tot het programma Ondergrond InZicht. Het programma komt namelijk voort uit twee projecten:

  • Bodemplus: Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie en kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en een omgevingsplan? Het eindrapport van dit project is beschikbaar op: bodemplus.nl.
  • Samen de diepte in: Hoe zorgen we ervoor dat het thema Bodem & Ondergrond via de Omgevingswet kan blijven bijdragen aan maatschappelijke opgaven en wat is daarvoor nodig? www.samendedieptein.nl

Verbinding met het onderwijs

Het programma Ondergrond InZicht werkt samen met het netwerk van KOBO-HO (kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs). Via KOBO-HO krijgen studenten de mogelijkheid om te leren over ondergrondvisualisaties. Door de wisselwerking tussen dit programma en onderwijsinstanties krijgt dit onderwerp een nog breder publiek. Lees meer over KOBO-HO op hun website.

Andere initiatieven

Naast de voorgaande projecten en het onderwijs legt het programma Ondergrond InZicht de verbinding met de hieronder genoemde initiatieven. Deze initiatieven zijn net als het programma Ondergrond InZicht nog volop in ontwikkeling. De informatie die volgt kan dus gedateerd zijn op het moment dat u dit leest. We proberen de webpagina regelmatig bij te werken, zodat u de juiste informatie leest, maar kijk ook gerust op de informatieve pagina’s van de initiatieven zelf.

City Deal Openbare Ruimte

De drukte in de ondergrond zorgt voor een steeds groter wordende uitdaging bij maatschappelijke opgaven. Het doel is om de opgaven in kaart te brengen en een instrumentarium op te zetten voor de verduurzaming van de openbare ruimte. Dit initiatief richt zich op overheden, kennisinstellingen en nutsbedrijven. De Citydeal biedt ook een podium voor initiatieven als de Kennisarena, DigiGO/CROW en Ondergrond InZicht. Waar de andere initiatieven zich richten op toegankelijkheid en uitwisseling van informatie, met het zwaartepunt op ondergrondse infra, richt het programma Ondergrond InZicht zich op visualisatie inclusief de eigenschappen van het natuurlijke bodemsysteem.

Lees meer over de CityDeal Openbare ruimte op hun website.

Kennisarena Bodem en Ondergrond

In dit kennisprogramma van het COB en netwerkpartners als Stichting Mijn Aansluiting staan een toekomstbestendige ondergrond centraal. Het programma streeft naar integrale ketensamenwerking in de ondergrond, en kijkt daarbij verder dan de ondergrondse infra. Digitalisering is binnen dit programma een belangrijke onderdeel.

Lees meer over de kennisarena Bodem en Ondergrond op hun website.

DigiGO

De digitalisering van de Gebouwde Omgeving bevindt zich momenteel in een versnelling. DigiGO koppelt projecten, kennis en mensen om een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving (DSGO) op te zetten. Samen met het CROW en het BIMloket en in het kader van het DigiGO deelprogramma Leren en Veranderen, verbindt DigiGO ondergrondinformatie met IMBOR (Lees meer over deze samenwerking op hun website: Over IMBOR – CROW). Daarnaast wordt bekeken of de ondergrond een usecase kan worden voor het DSGO.

Lees meer over DigiGO op hun website.

WarmingUP

De warmtetransitie leidt tot een behoefte aan de uitwisseling van kennis voor duurzame, collectieve warmtesystemen die betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn. Dit programma richt zich specifiek op de warmtetransitie. Uitwisseling van kennis tussen dit programma en het programma Ondergrond InZicht kan mogelijk waardevol zijn.

Lees meer over Warming-UP op hun website.