Op 1 januari 2020 is het programma Bodembeheer van de Toekomst van start gegaan. Het is een initiatief van het ‘Gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond WEB’ en wordt ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Bodembeheer. Wij werken zeer breed samen,  zodat wij maximaal geïnformeerd blijven en de uitvoerende overheden zo goed mogelijk kunnen ondersteunen met werkbare bouwstenen en bruikbare voorbeelden.

Waarom dit programma?

In de toekomst vallen bodembeheertaken onder de vlag van de Omgevingswet. Het beheer van het bodem- en watersysteem ligt bij gemeenten, waterschappen en provincies. Zij leggen hun visie, regels en activiteiten met betrekking tot de kwaliteit van grond, bodem, grondwater en ondergrond vast in gemeentelijke omgevingsplannen, regionale waterakkoorden en provinciale omgevingsverordeningen. Gezien de verschillende maatschappelijke opgaven voor de fysieke leefomgeving en het belang van schoon water en een gezonde bodem voor onze gezondheid is afstemming van deze plannen noodzakelijk en vanzelfsprekend.

Het project Bodembeheer van de Toekomst richt zich specifiek op de Omgevingsplannen van gemeenten. Hier is de behoefte aan informatie en voorbeelden het grootst.

Het doel van het programma

Het programma Bodembeheer van de toekomst is er op gericht gemeenten (en de Omgevingsdiensten die in hun opdracht werken) te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van grond, bodem, grondwater en ondergrond in hun Omgevingsplannen.

Wat doen we?

In werksessies met experts van gemeenten en omgevingsdiensten, aangevuld met experts vanuit andere overheden en bedrijfsleven, wordt bepaald welke thema’s (bouwstenen) prioriteit hebben, welke afwegingen worden gemaakt, welke dilemma’s er zijn en hoe die het beste kunnen worden aangepakt. Dit heeft zich vertaald in drie invalshoeken en nu zes bouwstenen. Iedere bouwsteen wordt opgebouwd vanuit de drie invalshoeken en vult langzamerhand een eigen pagina met steeds meer bruikbare voorbeelden en informatie.

Bodembeheer van de Toekomst

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil op de hoogte blijven van het programma, zet mijn naam op de nieuwsbrieflijst.

De drie invalshoeken

De filosofie van de Omgevingswet

Onze bouwstenen bieden verschillende varianten van regels aan ter inspiratie, maar treden niet in de lokale afweging die de gemeente zelf moet maken.

De maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgave

Eventuele negatieve effecten van maatschappelijke activiteiten op de kwaliteit van de bodem moeten worden tegengegaan zonder deze activiteiten onmogelijk te maken.

Het natuurlijk systeem van de bodem

Het natuurlijke bodemsysteem

Het gaat hier zowel om het functioneren als systeem als om afzonderlijke kwaliteiten van de bodem.

De bouwstenen

Aanvullingsspoor

Aanvullingsspoor

In deze bouwsteen staan de regels uit de Aanvullingswet bodem, het Aanvullingsbesluit bodem, en de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet centraal.

Grondwater

Grondwater

Grondwater stroomt onder onze voeten door, zonder zich te houden aan gemeentegrenzen, provinciegrenzen, landsgrenzen, wetten of beleid.

Voedselbossen

Voedselbossen

Het doel van deze bouwsteen is om ondersteuning te bieden bij het stellen van regels door gemeenten in het Omgevingsplan.

Stortplaatsen

Stortplaatsen

In een stortplaats vinden processen plaats zoals zetting/klink, biologische processen, infiltratie van regenwater, uitlogen/oplossen. Die processen kunnen leiden tot grondwaterverontreiniging.

Data en informatie

Toepasbare Regels

De beschikbaarheid van goede data, krachtige informatie en gedegen kennis van het natuurlijke systeem zijn cruciaal in strategische en operationele besluiten over het beheer van bodem, grondwater en ondergrond.

Bodemenergie

Bodemenergie

Het doel van de bouwsteen bodemenergie is concrete invulling bieden bij het stellen van regels voor bodemenergiesystemen en opslag van warmte en koude in de ondergrond (tot 500 m-mv) door gemeenten in het omgevingsplan.