BOUWSTEEN

Aanvullingsspoor

In deze bouwsteen staan de regels uit de Aanvullingswet bodem, het Aanvullingsbesluit bodem, en de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet centraal. Zie voor de wet- en regelgeving van het Aanvullingsspoor bodem de website van Aan de slag met de Omgevingswet.


Deze bouwsteen behandelt:

  • De algemene regels over de milieubelastende activiteiten graven, saneren, opslaan en toepassen van grond en baggerspecie en toepassen van bouwstoffen in het Besluit activiteiten leefomgeving
  • De instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving over bouwen op verontreinigde bodem, nazorg en toepassen van grond en baggerspecie
  • De bruidsschatregels bodem die het Aanvullingsbesluit bodem via het Invoeringsbesluit Omgevingswet meegeeft voor het omgevingsplan
  • De (on)mogelijkheden van maatwerkregels in het omgevingsplan
  • Hoe de Nota bodembeheer een plek krijgt onder de Omgevingswet

Contactpersoon

Marion Sibeijn
marion.sibeijn@odnzkg.nl

Uitzonderingen

In de staalkaart bodembeheer worden onderwerpen behandeld die naar verwachting in 80% van de gemeenten aan de orde zijn. Het toepassen van (vermengde) mijnsteen in Limburg en bodemsaneringen in het gebied De Kempen worden bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Ook de grondbank en het grondreinigingsbedrijf – hoewel deze in het Aanvullingsbesluit bodem zijn opgenomen – komen niet in de staalkaart, omdat deze activiteiten meer raakvlak hebben met de staalkaart bedrijfsmatige activiteiten die te vinden is op de website Aan de slag met de Omgevingswet. Evenmin gaan we in de staalkaart bodembeheer in op bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bij bedrijven.

Team

Het team bestaat uit Marion Sibeijn (bodemjurist, ODNZKG), Marielle de Kok (bodemspecialist, DCMR), Marcel Cassee (projectadviseur, Rijkswaterstaat Bodem+), Robert Luinge (juridisch specialist, Juridische Raadgeving), Corinne Koot (procesbegeleider, Witteveen+Bos / consortium BdvT).

Producten

Juridische frames

Een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.

Aantekeningenblad afwegingsruimte

Een werkdocument waarin per milieubelastende activiteit kan worden aangegeven of er in het omgevingsplan een decentrale aanpassing op de rijks- of bruidsschatregels nodig is.

Elk juridisch frame heeft eenzelfde opbouw. Elk frame begint met een overzicht in tabelvorm van de juridische kaders bij het opnemen van regels in het omgevingsplan. Zowel de instructieregels, bruidsschatregels als de algemene regels staan daarin opgenomen met per artikel de afwegingsmogelijkheden voor gemeenten. Verderop in het juridisch frame staan de relevante artikelen en artikelsgewijze toelichting uit het Aanvullingsbesluit. Aan het einde staat een selectie van relevante tekst uit de Nota van Toelichting. De juridische frames zijn bedoeld als hulpmiddel om keuzes te maken bij het voorbereiden van het omgevingsplan. Er is ook een aantekeningenformat beschikbaar waarin een gemeente de eigen afwegingen kan vastleggen.

Staalkaart

In deze staalkaart zijn een aantal algemene, toelichtende hoofdstukken opgenomen en vervolgens zijn er voor een aantal activiteiten voorbeeldregels opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Bij de ontwikkeling van de staalkaart is aansluiting gezocht bij het project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ van de VNG. De hoofdstukken worden modulair ontsloten.

Informatiebladen

In de informatiebladen hebben we voor een aantal onderwerpen – waar veel vragen of onduidelijkheden over zijn – de relevante informatie voor u op een rijtje gezet:

Ook zijn er een aantal onderwerpen waar veel vragen of onduidelijkheden over zijn, maar waarover reeds voldoende informatie op het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is te vinden. Graag verwijzen wij u naar de betreffende pagina’s. Hieronder een overzicht van de onderwerpen met de bijbehorende linkjes naar de pagina’s van iplo.nl:
Hoofdlijnen Aanvullingsspoor bodem:
– Hoofdlijnen en teksten aanvullingsspoor bodem (iplo.nl)
Bodem en milieu belastende activiteiten (mba’s):
– Bodem in algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten (iplo.nl)
Beleidsregels (vooral relevant bij omzetten van Nota bodembeheer):
– Beleidsregels (iplo.nl)
Bodem en het omgevingsplan:
– Bodem in het omgevingsplan (iplo.nl)
– Instructieregels van het Rijk voor bodem in het omgevingsplan (iplo.nl)
Overgangsrecht:
– Overgangsrecht bodem (iplo.nl)
Beperkingen / Wkpb:
– Overgangsrecht beperkingenbesluiten voor bodem (iplo.nl)
– Publiekrechtelijke beperkingen voor de bodem (iplo.nl)
Zorgplicht:
– Zorgplicht bodemverontreiniging (iplo.nl)
Kwaliteitseisen en normen:
– Kwaliteits- en bodemfunctieklassen bij activiteiten op of in de bodem (iplo.nl)
– Normen en kwaliteitseisen bodem (iplo.nl)
VTH-basistakenpakket
– Algemene informatie over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) (iplo.nl)
– Specifieke informatie over bodem gerelateerde VTH taken (Wegwijzer Bodem in de Omgevingswet)
Bodembedreigende activiteiten
– Algemene informatie over het thema bodem en bodembescherming (iplo.nl)
– Belangrijkste veranderingen voor bodembescherming onder de Omgevingswet (iplo.nl)
– Bodembescherming in algemene rijksregels (iplo.nl)
– Bodembescherming in het Bal (iplo.nl)
– Bodembeschermende voorzieningen (iplo.nl)
Toevalsvondst:
– Toevalsvondst in de bodem (iplo.nl)
Ondergrondse tanks:
– Milieuregels voor opslagtanks voor vloeistoffen in het Bal (iplo.nl)
– Bodemvoorschriften opslaan ondergrondse tanks (anders dan diesel, paragraaf 4.96 Bal) (iplo.nl)
– Toepassingsbereik en melding opslaan ondergrondse tanks (anders dan diesel, paragraaf 4.96 Bal) (iplo.nl)
– Bodemvoorschriften opslaan ondergrondse tanks (diesel etc., paragraaf 4.97 Bal) (iplo.nl)
– Toepassingsbereik en melding opslaan ondergrondse tanks (diesel etc., paragraaf 4.97 Bal (iplo.nl)
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:
– Publiekrechtelijke beperkingen voor de bodem – Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
– Overgangsrecht beperkingenbesluiten voor bodem – Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)